logo ue
Zapraszamy do udziały w projekcie:
<b>+48</b> 881 400 910 +48 881 400 910

Informujemy, iż w dniach od 02.11.2022 do 04.11.2022 zaplanowano dla Uczestników Projektu składających biznesplany w ramach IV-go naboru spotkania z Ekspertem dotacyjnym mające na celu pomoc w technicznym wypełnianiu Biznesplanu.

Wyniki oceny formalnej biznesplanów złożonych w ramach trzeciego naboru.

Korekty błędów formalnych należy dokonać, w ciągu 3 dni roboczych od daty otrzymania wezwania, zgodnie z definicją skutecznego doręczenia informacji określoną w §1 REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ZAŁOŻENIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ WSPARCIA POMOSTOWEGO W RAMACH PROJEKTU „W DRODZE PO SUKCES”

W celu przyspieszenia procedury korekty błędów formalnych, Partner projektu rekomenduje wizytę osobistą Uczestnika/czki w Biurze Projektu. Uczestnik/czka zobowiązany/a jest do naniesienia poprawek/uzupełnienia złożonych dokumentów, a nie ponownego złożenia kompletu wymaganych dokumentów. Uzupełnienie lub poprawa biznesplanu może dotyczyć jedynie elementów wskazanych przez Eksperta dotacyjnego. Złożone oświadczenia podlegają korekcie formalnej wyłącznie w zakresie, który nie ma wpływu na treść merytoryczną oświadczenia (np. brak podpisu, oczywiste błędy pisarskie).Po dokonaniu poprawek/uzupełnień biznesplan jest przekazywany do ponownej oceny formalnej. W przypadku niedokonania bądź błędnego dokonania poprawek/uzupełnień we wskazanym terminie, biznesplan zostaje odrzucony z przyczyn formalnych. Ponowna ocena formalna jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

W związku z planowanym szkoleniem z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej Beneficjent projektu pn.: „W drodze po sukces” informujemy iż szkolenie odbędzie się :

W związku z planowanym szkoleniem z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej Beneficjent projektu pn.: „W drodze po sukces” informuje iż szkolenie odbędzie się :

GRUPA VIII    ul. Kilińskiego 22, 39-300 Mielec

125/INI/2022/WDS130/INI/2022/WDS105/INI/2022/WDS103/INI/2022/WDS115/INI/2022/WDS
118/INI/2022/WDS101/INI/2022/WDS106/INI/2022/WDS108/INI/2022/WDS129/INI/2022/WDS

GRUPA IX    ul. Kadyiego 12, 38-200 Jasło

70/INI/2022/WDS124/INI/2022/WDS127/INI/2022/WDS135/INI/2022/WDS138/INI/2022/WDS
132/INI/2022/WDS109/INI/2022/WDS134/INI/2022/WDS112/INI/2022/WDS99/INI/2022/WDS

Zgodnie ze szczegółowy harmonogram udzielenia wsparcia:

W związku z planowanym szkoleniem z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej Beneficjent projektu pn.: „W drodze po sukces” informujemy iż szkolenie odbędzie się :

GRUPA VI    ul. Kilińskiego 22, 39-300 Mielec

72/INI/2022/WDS73/INI/2022/WDS74/INI/2022/WDS75/INI/2022/WDS83/INI/2022/WDS
104/INI/2022/WDS107/INI/2022/WDS113/INI/2022/WDS116/INI/2022/WDS133/INI/2022/WDS

GRUPA VII    ul. Piotra Skargi 6, 37-700 Przemyśl

86/INI/2022/WDS110/INI/2022/WDS111/INI/2022/WDS117/INI/2022/WDS119/INI/2022/WDS
120/INI/2022/WDS121/INI/2022/WDS122/INI/2022/WDS123/INI/2022/WDS128/INI/2022/WDS

Zgodnie ze szczegółowym harmonogramem udzielenia wsparcia:

Lista rankingowa osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie „W drodze po sukces” nr.POWR.01.02.01-18-0005/21 w ramach VIII naboru.

Wyniki oceny merytorycznej formularzy rekrutacyjnych złożonych w ramach IX naboru do projektu nr POWR.01.02.01-18-0005/21                         pn. „W drodze po sukces”

Wyniki oceny formalno-merytorycznej wniosków rekomendowanych do przyznania wsparcia pomostowego w ramach naboru od 06.10.2022 r. do 18.10.2022 r.

Końcowe wyniki oceny merytorycznej biznesplanów złożonych w ramach drugiego naboru do projektu „W drodze po sukces”

Aktualizacja Regulaminu Przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego w ramach projektu „W drodze po sukces”

Aktualizacja Regulaminu Rekrutacji Uczestników Projektu pn. „W drodze po sukces”

Informujemy, iż na stronie projektu został zamieszczony zaktualizowany Regulamin Rekrutacji Uczestników Projektu pn. „W drodze po sukces”

Zaktualizowany dokument znajduje się w zakładce dokumenty do pobrania.

Aktualizacja dotyczy §2 pkt.2 Regulaminu Rekrutacji Uczestników Projektu pn. „W drodze po sukces”

Aktualizacja dotyczy §3 pkt.1 ppkt. a, b i c Regulaminu Rekrutacji Uczestników Projektu pn. „W drodze po sukces”

Adres biura projektu w Mielcu:

Adres biura projektu w Mielcu:


ul. Kilińskiego 22,
39-300 Mielec
Adres biura projektu w Przemyślu:

Adres biura projektu w Przemyślu:

ul. Kapitulna 1,
37-700 Przemyśl
Telefon:

Telefon:


881 400 910 (Mielec)
16 676 90 60 (Przemyśl)