logo ue
Zapraszamy do udziały w projekcie:
<b>+48</b> 881 400 910 +48 881 400 910

Końcowe wyniki oceny merytorycznej biznesplanów złożonych w ramach trzeciego naboru do projektu „W drodze po sukces”

Wstępne wyniki oceny merytorycznej biznesplanów złożonych w ramach trzeciego naboru do projektu ” W drodze po sukces”

Lista rankingowa osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie „W drodze po sukces” nr.POWR.01.02.01-18-0005/21 w ramach VIII naboru.

Aktualizacja 21.10.2022 r.

Informujemy, iż w dniach od 02.11.2022 do 04.11.2022 zaplanowano dla Uczestników Projektu składających biznesplany w ramach IV-go naboru spotkania z Ekspertem dotacyjnym mające na celu pomoc w technicznym wypełnianiu Biznesplanu.

Wyniki oceny formalnej biznesplanów złożonych w ramach trzeciego naboru.

Korekty błędów formalnych należy dokonać, w ciągu 3 dni roboczych od daty otrzymania wezwania, zgodnie z definicją skutecznego doręczenia informacji określoną w §1 REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ZAŁOŻENIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ WSPARCIA POMOSTOWEGO W RAMACH PROJEKTU „W DRODZE PO SUKCES”

W celu przyspieszenia procedury korekty błędów formalnych, Partner projektu rekomenduje wizytę osobistą Uczestnika/czki w Biurze Projektu. Uczestnik/czka zobowiązany/a jest do naniesienia poprawek/uzupełnienia złożonych dokumentów, a nie ponownego złożenia kompletu wymaganych dokumentów. Uzupełnienie lub poprawa biznesplanu może dotyczyć jedynie elementów wskazanych przez Eksperta dotacyjnego. Złożone oświadczenia podlegają korekcie formalnej wyłącznie w zakresie, który nie ma wpływu na treść merytoryczną oświadczenia (np. brak podpisu, oczywiste błędy pisarskie).Po dokonaniu poprawek/uzupełnień biznesplan jest przekazywany do ponownej oceny formalnej. W przypadku niedokonania bądź błędnego dokonania poprawek/uzupełnień we wskazanym terminie, biznesplan zostaje odrzucony z przyczyn formalnych. Ponowna ocena formalna jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

W związku z planowanym szkoleniem z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej Beneficjent projektu pn.: „W drodze po sukces” informujemy iż szkolenie odbędzie się :

W związku z planowanym szkoleniem z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej Beneficjent projektu pn.: „W drodze po sukces” informuje iż szkolenie odbędzie się :

GRUPA VIII    ul. Kilińskiego 22, 39-300 Mielec

125/INI/2022/WDS130/INI/2022/WDS105/INI/2022/WDS103/INI/2022/WDS115/INI/2022/WDS
118/INI/2022/WDS101/INI/2022/WDS106/INI/2022/WDS108/INI/2022/WDS129/INI/2022/WDS

GRUPA IX    ul. Kadyiego 12, 38-200 Jasło

70/INI/2022/WDS124/INI/2022/WDS127/INI/2022/WDS135/INI/2022/WDS138/INI/2022/WDS
132/INI/2022/WDS109/INI/2022/WDS134/INI/2022/WDS112/INI/2022/WDS99/INI/2022/WDS

Zgodnie ze szczegółowy harmonogram udzielenia wsparcia:

W związku z planowanym szkoleniem z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej Beneficjent projektu pn.: „W drodze po sukces” informujemy iż szkolenie odbędzie się :

GRUPA VI    ul. Kilińskiego 22, 39-300 Mielec

72/INI/2022/WDS73/INI/2022/WDS74/INI/2022/WDS75/INI/2022/WDS83/INI/2022/WDS
104/INI/2022/WDS107/INI/2022/WDS113/INI/2022/WDS116/INI/2022/WDS133/INI/2022/WDS

GRUPA VII    ul. Piotra Skargi 6, 37-700 Przemyśl

86/INI/2022/WDS110/INI/2022/WDS111/INI/2022/WDS117/INI/2022/WDS119/INI/2022/WDS
120/INI/2022/WDS121/INI/2022/WDS122/INI/2022/WDS123/INI/2022/WDS128/INI/2022/WDS

Zgodnie ze szczegółowym harmonogramem udzielenia wsparcia:

Lista rankingowa osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie „W drodze po sukces” nr.POWR.01.02.01-18-0005/21 w ramach VIII naboru.

Wyniki oceny merytorycznej formularzy rekrutacyjnych złożonych w ramach IX naboru do projektu nr POWR.01.02.01-18-0005/21                         pn. „W drodze po sukces”

Wyniki oceny formalno-merytorycznej wniosków rekomendowanych do przyznania wsparcia pomostowego w ramach naboru od 06.10.2022 r. do 18.10.2022 r.

Adres biura projektu w Mielcu:

Adres biura projektu w Mielcu:


ul. Kilińskiego 22,
39-300 Mielec
Adres biura projektu w Przemyślu:

Adres biura projektu w Przemyślu:

ul. Kapitulna 1,
37-700 Przemyśl
Telefon:

Telefon:


881 400 910 (Mielec)
16 676 90 60 (Przemyśl)