logo ue
Zapraszamy do udziały w projekcie:
<b>+48</b> 881 400 910 +48 881 400 910

Aktualizacja Regulaminu Rekrutacji Uczestników Projektu pn. „W drodze po sukces”

Informujemy, iż na stronie projektu został zamieszczony zaktualizowany Regulamin Rekrutacji Uczestników Projektu pn. „W drodze po sukces”

Zaktualizowany dokument znajduje się w zakładce dokumenty do pobrania.

Aktualizacja dotyczy §1 pkt.6 i 7 Regulaminu Rekrutacji Uczestników Projektu pn. „W drodze po sukces”

Aktualizacja dotyczy §3 pkt.1 ppkt. a, b, c Regulaminu Rekrutacji Uczestników Projektu pn. „W drodze po sukces”

Aktualizacja dotyczy §4 pkt.1 Regulaminu Rekrutacji Uczestników Projektu pn. „W drodze po sukces”

Aktualizacja dotyczy §10 pkt.4 Regulaminu Rekrutacji Uczestników Projektu pn. „W drodze po sukces”

Informujemy, iż z dniem 20.09.2022 r. zakończyliśmy IX turę rekrutacji, a tym samym REKRUTACJĘ do projektu nr POWR. 01.02.01-18-0005/21 pn „W drodze po sukces”.

Informujemy, iż w dniach od 27.09.2022 do 30.09.2022 zaplanowano dla Uczestników Projektu składających biznesplany w ramach III-go naboru spotkania z Ekspertem dotacyjnym mające na celu pomoc w technicznym wypełnianiu Biznesplanu.

Wyniki oceny merytorycznej formularzy rekrutacyjnych złożonych w ramach VIII naboru do projektu nr POWR.01.02.01-18-0005/21                         pn. „W drodze po sukces”

Listy rankingowe osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie „W drodze po sukces” nr.POWR.01.02.01-18-0005/21 w ramach VII naboru.

Aktualizacja 16.09.2022 r.

AKTUALIZACJA listy rankingowej osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie „W drodze po sukces” nr.POWR.01.02.01-18-0005/21 w ramach VII naboru.

Informujemy, iż w dniach od 15.09.2022 do 17.09.2022 zaplanowano dla Uczestników Projektu składających biznesplany w ramach II-go naboru spotkania z Ekspertem dotacyjnym mające na celu pomoc w technicznym wypełnianiu Biznesplanu.

W związku z planowanym szkoleniem z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej Beneficjent projektu pn.: „W drodze po sukces” informujemy iż szkolenie odbędzie się :

W związku z planowanym szkoleniem z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej Beneficjent projektu pn.: „W drodze po sukces” informuje iż szkolenie odbędzie się :

GRUPA IV    ul. Kilińskiego 22, 39-300 Mielec

77/INI/2022/WDS85/INI/2022/WDS76/INI/2022/WDS82/INI/2022/WDS87/INI/2022/WDS
95/INI/2022/WDS71/INI/2022/WDS80/INI/2022/WDS68/INI/2022/WDS79/INI/2022/WDS

GRUPA V    ul. Kadyiego 12, 38-200 Jasło

91/INI/2022/WDS97/INI/2022/WDS78/INI/2022/WDS96/INI/2022/WDS94/INI/2022/WDS
92/INI/2022/WDS90/INI/2022/WDS93/INI/2022/WDS88/INI/2022/WDS89/INI/2022/WDS

Zgodnie ze szczegółowym harmonogramem udzielenia wsparcia:

Listy rankingowe osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie „W drodze po sukces” nr.POWR.01.02.01-18-0005/21 w ramach VII naboru.

Nabór biznesplanów w ramach projektu „ W drodze po sukces” – nabór II

Informujemy, iż nabór biznesplanów dla Uczestników/czek zakwalifikowanych do projektu w ramach IV, V i VI naboru
prowadzony będzie od 19.09.2022 r. do 23.09.2022 r.

W technicznym wypełnieniu Biznesplanów pomocą Uczestnikowi/czce  projektu będzie służył Ekspert dotacyjny, który dokona również oceny formalnej biznesplanu.

Uczestnicy/czki projektu są zobowiązani do złożenia Biznesplanu wraz z wymaganymi załącznikami zgodnie z definicją skutecznego doręczenia informacji, wskazaną w § 1 regulaminu przyznawania środków finansowych na złożenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego ramach projektu „W drodze po sukces”

Biznesplan będzie można składać wraz z załącznikami:
• osobiście Biurze Projektu: ul. Kilińskiego 22, 39-300 Mielec, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 w terminie naboru
• pocztą, kurierem na adres: LOOTUS Joanna Jędrzejowska, ul. Kilińskiego 22,
39-300 Mielec, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 w terminie naboru
• dopuszcza się składanie dokumentów w formie skanu za pośrednictwem poczty elektronicznej ewelina.cuber@lootus.pl, dokumenty takie muszą być przesłane w spakowanym pliku i zabezpieczone hasłem, które będzie przesłane w innym e-mailu.

W przypadku składania Biznesplanu w wersji papierowej należy złożyć go do biura projektu wraz z załącznikami oraz płytą CD (zawierającą Biznesplan, wszystkie wymagane załączniki oraz skany pozostałych dokumentów) spakowane w zamkniętej kopercie opisanej według poniższego wzoru:

wzor-koperty

Biznesplan wraz z załącznikami powinny być wypełnione czytelnie w języku polskim (wskazane wypełnienie komputerowe lub drukowanymi literami).
Przed złożeniem, biznesplan należy czytelnie własnoręcznie podpisać, w miejscach przeznaczonych do złożenia podpisu, i spiąć trwale wraz z załącznikami w sposób uniemożliwiający przypadkową dekompletację.
Pola, które danego/j Uczestnika/czki projektu nie dotyczą należy uzupełnić formułą „nie dotyczy”. Pozostawienie jakiejkolwiek pozycji  w biznesplanie niewypełnionej stanowi błąd formalny.

Wymagane dokumenty:

–  BIZNESPLAN

Biznesplan

– szczegółowe zestawienie towarów i usług przewidzianych do zakupienia w ramach realizacji biznesplanu wraz ze wskazaniem ich parametrów technicznych lub jakościowych oraz wartości jednostkowej (w kwotach brutto, bez wyszczególniania kwoty podatku VAT)


– zbiór oświadczeń do Biznesplanu

Oswiadczenia-do-Biznesplanu


– oświadczenie o zgodności wersji papierowej z wersją elektroniczną Biznesplanu

Oswiadczenie-o-zgodnosci-wersji-papierowej-z-wersja-elektroniczna-biznesplanu


– formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, szczegółowe zestawienie towarów i usług przewidzianych do zakupienia w ramach realizacji biznesplanu wraz ze wskazaniem ich parametrów technicznych lub jakościowych oraz wartości jednostkowej (w kwotach brutto, bez wyszczególniania kwoty podatku VAT),

Formularz-informacji-przedstawianych-przy-ubieganiu-sie-o-pomoc-de-minimis


– oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym i okresie poprzedzających go 2 lat podatkowych wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie / lub oświadczenie o nieotrzymaniu  pomocy de minimis

Oswiadczenie-o-otrzymaniu-_nieotrzymaniu-pomocy-de-minimis


– potwierdzenie wykonania usługi szkoleniowej, poświadczające udział w minimum 80% godzin szkoleń przewidzianych dla uczestników projektu na etapie indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym podczas rekrutacji,
– dokumenty poświadczające posiadany potencjał w zakresie wykształcenia i kwalifikacji (np. certyfikaty, świadectwa, dyplomy, zaświadczenia)

Załączniki wymagane do biznesplanu stanowiące kopię dokumentów m.in.. dokumentów potwierdzających udział w szkoleniu przewidzianym dla Uczestników/czek projektu, dokumentów poświadczających posiadany potencjał w zakresie wykształcenia i kwalifikacji powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Uczestnika/czkę projektu.

Prawidłowo potwierdzona za zgodność kopia zawiera czytelny podpis Uczestnika/czki projektu z klauzulą „potwierdzam za zgodność z oryginałem” na każdej stronie lub „potwierdzam za zgodność z oryginałem od strony … do strony …” na pierwszej stronie dokumentu wielostronicowego

Niedopuszczalna jest ingerencja w treść wzoru biznesplanu oraz załączników, usuwanie zapisów, logotypów, złożenie nieaktualnych wersji dokumentów.

Adres biura projektu w Mielcu:

Adres biura projektu w Mielcu:


ul. Kilińskiego 22,
39-300 Mielec
Adres biura projektu w Przemyślu:

Adres biura projektu w Przemyślu:

ul. Kapitulna 1,
37-700 Przemyśl
Telefon:

Telefon:


881 400 910 (Mielec)
16 676 90 60 (Przemyśl)