logo ue
Zapraszamy do udziały w projekcie:
<b>+48</b> 881 400 910 +48 881 400 910
01

Cel główny projektu:

Celem głównym projektu jest: aktywizacja zawodowa, wzrost poziomu przedsiębiorczości i aktywności zawodowej oraz wsparcie  w zakładaniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej 116 os (57K i 59M) bezrobotnych niezarejestrowanych w Powiatowych Urzędach Pracy w wieku 18-29 lat,  zamieszkałych zgodnie z KC na terenie woj podkarpackiego (nieuczestniczących w kształceniu i szkoleniu tzw. osoby z kategorii NEET, w tym osoby niepełnosprawne), w tym :

  • udział w szkoleniu umożliwiającym uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej – 116 osób,
  • udzielenie pomocy bezzwrotnej (dotacji) na utworzenie przedsiębiorstwa, a także 6 miesięcznego wsparcia pomostowego – 103 osoby

 

Co najmniej 50% zrekrutowanych Uczestników projektu, będzie zamieszkiwać (w rozumieniu Kodeksu cywilnego) miasta średnie lub miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze

02

Grupa docelowa

Grupa docelowa:

Do Projektu zostanie zakwalifikowanych 116 osób spełniających kryteria:

– wiek 18-29 lat (do dnia poprzedzającego dzień 30 urodzin)

– osoby bezrobotne niezarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy

– nieuczestniczące w innym projekcie aktywizacji zawodowej dofinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

– nie posiadające zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu

– zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej zgodnie z definicją określoną w art. 3 Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców

– nie należące do grupy docelowej określonej dla trybu z konkursu w Poddziałaniu 1.3.1 POWER

Grupa docelowa w poddziałaniu 1.3.1 tryb konkursowy to:
osoby młode, w tym osoby z niepełnosprawnościami, w wieku 15-29 lat bez pracy w tym w szczególności osoby, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. osoby z kategorii NEET, z następujących grup docelowych:
– osoby, które opuściły pieczę zastępczą (do 2 lat po opuszczeniu instytucji pieczy)
– osoby, które opuściły młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapii (do 2 lat po opuszczeniu),
– osoby, które opuściły specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze i specjalne ośrodki wychowawcze (do 2 lat po opuszczeniu),
– osoby, które zakończyły naukę w szkole specjalnej (do 2 lat po zakończeniu nauki w szkole specjalnej),
– matki przebywające w domach samotnej matki,
– osoby, które opuściły zakład karny lub areszt śledczy (do 2 lat po opuszczeniu)
– osoby, które opuściły zakład poprawczy lub schronisko dla nieletnich (do 2 lat po opuszczeniu),
– osoby, które opuściły zakłady pracy chronionej (do 2 lat po zakończeniu zatrudnienia w zakładzie).
imigranci (w tym osoby polskiego pochodzenia), reemigranci, osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny, tzw. ubodzy pracujący, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych – wywodzący się z powyższych grup docelowych
03

Rodzaj wsparcia dotyczący dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej:

Wsparcie szkoleniowe realizowane przed rozpoczęciem działalności gospodarczej:

– Szkolenie z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej w wymiarze 40 godzin dydaktycznych dla 116 Uczestników/czek projektu.

Planowany termin udzielenia wsparcia – Marzec/Listopad 2022 r.

Po zakończeniu wsparcia szkoleniowego każdy z uczestników otrzyma wsparcie w technicznym wypełnianiu Biznesplanów świadczone przez Ekspertów dotacyjnych w wymiarze 2 godziny na 1 Uczestnika projektu.

Planowany termin udzielenia wsparcia – Lipiec/Listopad 2022 r.

Wsparcie finansowe na założenie własnej działalności gospodarczej

W postaci stawki jednostkowej na samozatrudnienie, która zawiera zobowiązanie do rzeczywistego prowadzenia i utrzymania działalności przez co najmniej 12 miesięcy pod rygorem zwrotu środków dla 103 Uczestników/czek projektu.

Obowiązująca kwota stawki jednostkowej na samozatrudnienie wynosi 23 050,00 PLN.

Planowany termin udzielania wsparcia – Lipiec 2022 r.- Grudzień 2022 r.

 

Fakultatywne wsparcie pomostowe:

W postaci finansowej, stanowiące bezzwrotną pomoc kapitałową co do zasady przyznawaną w formie comiesięcznych transz w kwocie
max do 2 800,00 zł netto (bez podatku VAT) przez okres 6 miesięcy dla 103 Uczestników/czek projektu.
Planowany termin udzielania wsparcia – Lipiec 2022 r. – Maj 2023 r.

Beneficjent dodatkowo zapewnia Uczestnikom Projektu –  materiały szkoleniowe, ubezpieczenie NNW, catering podczas szkolenia oraz wsparcie w technicznym wypełnianiu Biznes planów świadczone przez Ekspertów dotacyjnych.

04

W drodze po sukces

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

 na lata 2014-2020. 

 Projekt realizowany w partnerstwie – Caritas Archidiecezji Przemyskiej wraz z LOOTUS Joanna Jędrzejowska.

 Wartość projektu: 4 953 073,00 PLN
 Wartość dofinansowania: 4 876 173,00 PLN
-w tym kwota dofinansowania ze środków europejskich: 4 174 449,92 PLN
-w tym kwota dofinansowania ze środków dotacji celowej: 701 723,08 PLN

Okres realizacji projektu: 01.02.2022 r. – 30.09.2023 r.

Adres biura projektu w Mielcu:

Adres biura projektu w Mielcu:


ul. Kilińskiego 22,
39-300 Mielec
Adres biura projektu w Przemyślu:

Adres biura projektu w Przemyślu:

ul. Kapitulna 1,
37-700 Przemyśl
Telefon:

Telefon:


881 400 910 (Mielec)
16 676 90 60 (Przemyśl)